Τετάρτη, 8 Μαΐου 2013

EASTER STORYOutside the walls of Jerusalem, there was a hill called Calvary.  There were three dark crosses on the hill.  On two of them were thieves who were punished for bad things they did. Jesus Christ was put on the cross in the center with nails through His hands and feet.
On Friday morning, Jesus was brought before the Roman governor of Jerusalem for trial.  The priests were accusing Jesus of lying.  He is telling lies to many people throughout Judea, said one man.  He claims to be the Son of God and calls himself the Messiah said another.  Jesus remained silent and did not answer to these accusations.  The governor asked Jesus in private, Are you the King of the Jews?.  Jesus answered, My kingdom is not of this world; if it were of this world, then would My servants fight for Me.  Jesus continues, I am a king, and all who know the truth, know that my words are true.  The governor did not know the truth but he knew that Jesus was not an ordinary man and could not sentence him to death, but the wicked priests of Jerusalem insisted the Jesus be crucified.

Jesus mother Mary and His disciple John stood beside His cross comforting each other.  A group of Jews close by said to Jesus, If you are truly the Son of God, then come down from the cross.  Then they went away saying, He saved others but He cannot save Himself. Shortly after, the sky was filled with clouds and Jerusalem became dark.  The darkness lasted for many hours.  At that moment, all the evil in the world gathered around Jesus Christ, but the power of evil could not break the strong spirit of the mighty Son of God.  The spirit of Jesus left His body and went up to the heavens.
The body of Jesus, wrapped in a white shroud, was carried into a cave where it was to be buried. The Roman governor, advised by the priests, ordered that the tomb of Jesus be guarded by soldiers.  The priests told the governor, The tomb must be watched, so that his disciples cannot steal him away and say that he is risen from the dead.
Jesus apostles were very sad and miserable, for their beloved teacher and master was no longer with them.
Bible Stories: Easter Sunday and the resurrection of Jesus
Early on Sunday morning, Mary Magdalen, along with other women, went to visit the tomb of Jesus.  To their surprise, the soldiers who were supposed to be guarding the tomb were not there.  They were even more surprised and afraid because the tomb was opened and the body of Jesus disappeared.  Mary Magdalen went inside the cave while she was crying.  She saw two angels inside. Why are you crying? the angels asked her.  Because they have taken away my Lord she answered.  And then another voice behind her said to her, Mary, why do you cry?.
She turned around and realized that it was Jesus standing behind her.  She could not believe her eyes.  She went and told the apostles, I have seen the Lord!.  The apostles could not believe it either that Jesus was alive.  The great news was too good to be true.  As the apostles were gathered together speaking about all of this, Jesus appeared among them and said Peace be unto you.  As soon as they saw Him, the apostles knew that it was Jesus Himself, their beloved teacher.  This was the happiest moment in their life.


At this point, many people in Jerusalem were talking about seeing Jesus. When the news reached the governor, he asked the soldiers what happened.  The soldiers said that as they were guarding the tomb of Jesus, an angel came down from heaven and opened the tomb and Jesus rose up from His grave.

Forty days after Easter Sunday, Jesus and His apostles went to the Mount of Olives.  He told them, Go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit.  And remember that I am always with you.  As Jesus said this, He raised His hand and blessed His apostles.  Then He went up to His father in the heavens.  The apostles were not sad when Jesus left them, because they remembered His words, I am always with you, and they knew that it was true.


MY ENGLISH ALBUM QUESTIONS


                (lies = βρίσκεται,diversity = ποικιλία)

MAKE AN ENGLISH SCRIPT BOOK AND GIVE IT TO YOUR CLASSMATES TO FILL IT!

MY ENGLISH ALBUM QUESTIONS    
-What’s your nickname and why?
-How old are you?
-What’s your favourite subject?
-Who’s your favourite singer?
-What’s your favourite food and dessert?
-What’s your favourite sweet/candy?
-What’s your favourite colour?
-Have you got any pets?
-Have you got any brothers or sisters?
-Draw anything you want!
-What’s your favourite board game?
-When were you born?
-What sport do you do?
-Do you like fruit?
-Which language do you like?
-Do you like cycling?
-Who is your favourite actor?
-What do you want to be when you grow up?
-What clothes do you like wearing?
-What’s your favourite song?
-Who is your best friend?
-What star sign are you?
-Who is your favourite teacher?
-Who do you love from your family?
-What is the best present that you have received?
-Who is your favourite football player?
-What tv programmes do you watch?
-Which is your favourite tv programme?
-What’s your lucky number?
-Who would you like to be?
-What kind of music do you listen to?
-Which is your favourite site?
-What is your favourite colour?
-When were you born?
-Which is your favourite football team?
-What are your favourite things?
-What’s your favourite film?
-Who’s your favourite tv hero?
-What’s your favourite fruit?
-What’s your favourite video clip?
-Which is your favourite animal?
-What’s your favourite car?
-What’s your favourite vegetable?
-Which is your favourite season and why?
-What’s your favourite drink?
-What’s your carnival costume?
-Where was your best holiday?
-What’s your favourite game?
-Which is your favourite month?
-Stick a sticker!                                                          
 -Write your name!
-Stick a photo of yourself!
PAST CONTINUOUS


                 PAST CONTINUOUS                
(ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ)

Σχηματίζεται με το ρήμα ‘to beκαι το κύριο ρήμα με την κατάληξη  -ing
eg. I was playing with my friends all day yesterday.
(Έπαιζα με τους φίλους μου όλη μέρα χθες)
Βλέπουμε ότι αντιστοιχεί στον ελληνικό Παρατατικό.

TENSE EXERCISES

Α. PUT THE VERBS IN BRACKETS IN THE CORRECT TENSE (SIMPLE PAST OR PAST CONTINUOUS):

 1.While I …………………………….(wait) for the bus in the rain, a car ……………………(stop) in front of me. It was Tom.
   2.He ………………………..(talk) to Jane when he ………………….(crash) his car.
  3.He …………………………….(not drive) a car when he……………(have) the
accident. He ………………..(ride) a bicycle.
 4.As we …………………….(walk) through the forest, it …………….(begin) to rain.
 5. While I …………………….(have) a shower, they ……………..(make) breakfast.
 6. The dogs ………………………….(play) in the garden while Mrs Davis ……………… (cut) the grass.
 7. The children …………………..(walk) home when it ………………..(start) to snow.
 8.When the bell ………………..(ring), I ……………..(write) a letter.
 9. They …………………….(dance) when the music suddenly ………….(stop).

B. Write the correct form of the verb in each tense in the first person:


  
Simple Present
Present Continuous
Simple Past
Past Continuous
sit
come
leave
help
put

C. Complete:

Simple Present                Present Continuous                     Simple Past
He cleans his teeth.
                                                                                            He took the torch.
She goes to the cinema.
                                               She’s walking to school.
                                                                                                I opened the door.
                                                  He isn’t doing his homework.
We work in a hotel.
                                            Are you washing the dishes?
                                                                                They broke the window.
Does he eat bread?
                                               They aren’t going.

D. Write the sentences in the interrogative and negative:                       
1.She writes a letter to her friend every month.


2.They are going to plan an exhibition next week.


3. She could say the alphabet when she was three.


4. They saw a red car outside Jane’s house.
E. Write the sentences in the other tenses:

1.Simple present: He studies hard.
    Present Continuous:
    Simple Past:
2. Simple Present :
    Present Continuous: Mary isn’t taking exercise.
    Simple Past:
3. Simple Present:
     Present Continuous:
     Simple Past: Did the children sit for the exam?

WANT-WOULD LIKEWANT - ΘΕΛΩ

SIMPLE PRESENT

            ΚΑΤΑΦΑΣΗ                           ΕΡΩΤΗΣΗ                                         ΑΡΝΗΣΗ
                                                       (What)                 (Τι)
I want          Εγώ θέλω                 Do I want?          Θέλω εγώ;             I dont want          Εγώ δεν θέλω
You want     Εσύ θέλεις               Do you want?     Θέλεις εσύ;             You dont want     Εσύ δε θέλεις
He wants     Αυτός θέλει             Does he want?   Θέλει αυτός;           He doesnt want    Αυτός δε...   
She wants    Αυτή θέλει              Does she want?  Θέλει αυτή;             She doesnt want  Αυτή δε...     
It wants       Αυτό θέλει               Does it want?     Θέλει αυτό;             It doesnt want      Αυτό δε...    
We want      Εμείς θέλουμε         Do we want?      Θέλουμε εμείς;       We dont want       Εμείς δε...     
You want     Εσείς θέλετε            Do you want?    Θέλετε εσείς;           You dont want      Εσείς δε...     
They want    Αυτοί,ές,ά θέλουν    Do they want?   Θέλουν αυτοί,ές,ά.; They dont want   Αυτοί,ές,ά δε... 

Το ρήμα want δεν έχει χρόνους διαρκείας.

I WOULD LIKEID LIKE  - ΘΑ ΗΘΕΛΑ     (Ευγενικός τρόπος να ζητήσουμε κάτι. Συνήθως το χρησιμοποιούμε με το please.)


                        ΚΑΤΑΦΑΣΗ
I would like                  Ιd like              Εγώ θα ήθελα
You would like            You’d like         Εσύ θα ήθελες
He would like              He’d like           Αυτός θα ήθελε
She would like             She’d like         Αυτή θα ήθελε
It would like                 It’d like            Αυτό θα ήθελε
We would like             We’d like          Εμείς θα θέλαμε
You would like            You’d like         Εσείς θα θέλατε
They would like           They’d like       Αυτοί,ές,ά θα ήθελαν

                      
                         ΕΡΩΤΗΣΗ                                                                    ΑΡΝΗΣΗ
                 (What)                       (Tι)
            Would I like?            Θα ήθελα;                                 I wouldnt like           Δεν θα ήθελα                            
            Would you like?       Θα ήθελες;                               You wouldnt like      Δεν θα ήθελες
            Would he like?         Θα ήθελε αυτός;                       He wouldnt like        Δεν θα ήθελε (αυτός)
            Would she like?        Θα ήθελε αυτή;                        She wouldnt like       Δεν θα ήθελε (αυτή)
            Would it like?           Θα ήθελε αυτό;                         It wouldnt like          Δεν θα ήθελε (αυτό)
            Would we like?         Θα θέλαμε;                              We wouldn't like        Δεν θα θέλαμε
            Would you like?       Θα θέλατε;                               You wouldnt like      Δεν θα θέλατε
            Would they like?      Θα ήθελαν αυτοί,ές,ά;             They wouldnt like      Δεν θα ήθελαν


     Για να ρωτήσουμε αν κάποιος θέλει κάτι, χρησιμοποιούμε το  
-Would you  like some cake? –Yes , please.  / - No, thanks.
- Θα ήθελες / θέλατε λίγο κέικ;- Ναι, παρακαλώ.  / - Όχι, ευχαριστώ.
Would your mother like some orange juice?    Yes, she would. / No, she wouldn’t
.Χρησιμοποιούμε some σε ερωτηματικές προτάσεις , μόνο όταν προσφέρουμε κάτι.

- What would you like to eat?                                     - A salad, please,
  Τι θα ήθελες/θέλατε να φάς / φάτε;                          - Μία σαλάτα, παρακαλώ.
- What would you like to drink?                                  - Some orange juice, please.
  Τι θα ήθελες/ θέλατε να πιεις / πιείτε;                          Λίγο χυμό πορτοκάλι, παρακαλώ.
                                                          
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                  
1.  WANT   +  ουσιαστικό
     WOULD LIKE  +  ουσιαστικό

I want an apple.                          I would like an apple, please.         -         I’ like an apple, please.
Peter wants some tea.                 Peter would like some tea.             -          He’d like some tea.
Mum wants a banana.                She would like a banana.                -        She’d like a banana.
Do you want an ice cream?        Would you like an ice cream?
                                                    

2.  WANT   TO + ΡΗΜΑ       Θέλω να (κάνω κάτι)
      WOULD LIKE    TO + ΡΗΜΑ         Θα ήθελα να (κάνω κάτι)

I want to play football.
Mary wants to go to the dance.
My father wants to go to the doctor.
He doesn’t want to do his homework.
Do you want to go to the beach?

I’d like to eat some spaghetti.
He’d like to go to the zoo with his friends.
Would you like to come to my party?
Would you like to come and stay with us next weekend?
Would Nick like to come to the beach?
What would you like to eat?   - I’d like to eat some fish and chips.
-What would you like to drink?  - I’d like to drink some orange juice.


3.   WANT   +  ΠΡΟΣΩΠΟ + TO  +  ΡΗΜΑ      Θέλω κάποιος άλλος να κάνει κάτι
     WOULD LIKE  +  ΑΝΤΩΝΥΜΙΑ  + TO  +  ΡΗΜΑ    Θα ήθελα κάποιος άλλος να κάνει κάτι

Όταν θέλουμε κάποιον άλλον να κάνει κάτι, πρέπει πριν από το ρήμα να προσθέσουμε μία προσωπική αντωνυμία ( you , him , her , it , us , you , them ) ή το όνομά του.

I want you to make your bed.  (Θέλω εσύ να στρώσεις το κρεβάτι σου.)
The teacher wants them to do their homework.  (Ο δάσκαλος θέλει αυτοί να κάνουν τις ασκήσεις τους.)
My father wants me to water the plants.  (Ο πατέρας μου θέλει εγώ να ποτίσω τα φυτά.)
She wants her brother to buy a present for her.  (Θέλει ο αδελφός της να της αγοράσει ένα δώρο.)
 I want you to be quiet.  ( Θέλω εσείς να κάνετε ησυχία.)
I would like Peter to take the rubbish out.  ( Θα ήθελα ο Peter να βγάλει τα σκουπίδια έξω.)
She would like Mary to help her make a cake.  (Θα ήθελε η Mary να την βοηθήσει να κάνει ένα κέικ.)Write in English:

1. Θα ήθελες λίγη σοκολάτα;   ………………………………………………………………………………
2. Θέλω (εσύ) να ανοίξεις το παράθυρο.   …………………………………………………………………..
3. Δεν θέλω να παίξω ποδόσφαιρο.   ………………………………………………………………………..
4.  Η μητέρα μου θέλει να αγοράσει ένα καινούριο αυτοκίνητο.   …………………………………………..
5. Οι φίλοι μου θέλουν να πάνε διακοπές.  ………………………………………………………………….
6. Θα ήθελε να μείνει στο σπίτι;  ……………………………………………………………………………
7. Αυτός δεν θέλει να την συναντήσει.  ……………………………………………………………………..
8. Η Mary θα ήθελε να παρακολουθήσει τις ειδήσεις.   …………………………………………………….
9. Θέλει η Poppy να τον δει;   …………………………………………………………………………………….
10.  Θα ήθελα να δω τον διευθυντή.   ……………………………………………………………………….
11.  Θα ήθελα ο Γιάννης να με βοηθήσει στις ασκήσεις μου.  ………………………………………………
12.  Ο δάσκαλος θα ήθελε τα παιδιά να είναι ευγενικά.   ……………………………………………………
13.  Τα  παιδιά θα ήθελαν ο δάσκαλος τους να είναι καλός μαζί τους.  ……………………………………E' CLASS Simple PresentSimple Present

Read what Patric has written about his daily routine:

My name is Patric and I am thirteen years old.
Every day, I get up at seven o’clock. Then I wash my face, put on my clothes and have breakfast. I usually have cornflakes and orange juice. After that, I clean my teeth and at half past seven I leave the house and go to school. The first lesson starts at a quarter past eight. At half past twelve we have lunch at school and then we have lessons until three o’clock. .
When I get home, I do my homework. In the evening, I read or I go to my friend’s house. We have dinner at about half past seven.
I go to bed at about ten o’clock. I sometimes have a shower before I go to bed.


Turn the sentences ito interrogative:

1.     Alex and Mary get up at seven.
……………………………………..
2.     Julia washes her face in the morning.
       …………………………………….
3.     Alex does his homework after school.
       ……………………………………...


      
Write questions:

1.     Peter goes to bed at ten o’clock.
What time ………………………………..?
2.     John cleans his face in the morning.
What………………………………  in the morning ?
3.     Mary and her sister watch TV in the evening.
Who……………………………………..?
4.     Nick plays football  on Sundays.
What ………………………………….  on Sundays?
5.     Sue  plays hopscotch in the park.
Where ………………………………….hopscotch?
6.     Pam usually writes e-mails.
How often ………………………………write e-mails?
7.     Alice  brings the mail to mum.
Who ……………………….. the mail to mum?
8.     Helen  cleans the board every Wednesday.
When …………………………………………the board?
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...